دستورالعمل بازرسی مخازن تحت فشار

 

بازرسی پیش از ساخت

بررسی وضعیت عمومی كارخانه از لحاظ دارا بودن تجهیزات مناسب جهت ساخت

بررسی كارخانه به لحاظ دارا بودن سیستم كنترل كیفی مورد قبول

حضور در جلسه Pre-inspection Meeting یا جلسه پیش از شروع بازرسی و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در رابطه با موارد مختلف مطروحه در قرارداد و طرح کنترل کیفی؛

مرور گواهی ها یا تأییدیه های مواد

تست جوشكاران

تایید گروه تستهای غیر مخرب از لحاظ گواهی های مرتبط و داشتن حداقل مدرك SNT-TC- IA Level II
بازرسی گواهی های كالیبراسیون دستگاههای جوشكاری، گرم كن های الكترود، تجهیزات ماشین كاری و …

مرور دستورالعملهای WPS, PQR, NDT ، تستهای هیدروستاتیك

بازرسی حین ساخت و نظارت بر تستها

بازرسی ابعادی علامت گذاری ها پیش از برش ورقها
نظارت بر انتقال Stamp
نظارت و كنترل بر آماده سازی لبه های ورق
بازرسی چشمی و ابعادی ورق های برش خورده
نظارت بر انجام تستهای غیر مخرب PT (تست مایعات نافذ) بر روی لبه های ورقها

كنترل بر رول كردن اولیه (نورد) ورق ها طبق نقشه ها
نظارت بر مونتاژ ورق و جوشكاری درز طولی آن طبق WPSو نقشه
بازرسی چشمی جوش
نظارت بر رول كردن ثانویه ورق ها
بازرسی ورق ها از لحاظ Ovality (بیضوی) و Roundness (گردی)
نظارت بر آزمون غیر مخرب RT و PT جوش طولی
نظارت بر مونتاژ و جوشكاری درزهای محیطی طبق نقشه و WPS
بازرسی چشمی جوش
نظارت بر آزمون غیر مخرب RT و PT جوش محیطی
نظارت و كنترل علامت گذاری محل نازلها روی شل پیش از برش
نظارت و كنترل ابعادی هدها بعد از عملیات Forming از لحاظ ضخامت و انحنای مورد نیاز طبق نقشه
نظارت بر انجام آزمون غیر مخرب MT بر روی سطح خارجی ناكل عدسی ها
نظارت بر مونتاژ و جوشكاری اولین هد به Shell
بازرسی چشمی جوش
نظارت بر انجام آزمونهای PT و RT جوش عدسی به Shell
نظارت بر مونتاژ جوشكاری فلنج به نازل
بازرسی چشمی جوش
نظارت بر انجام آزمون RT جهت جوش فلنج به نازل
نظارت بر مونتاژ و جوشكاری نازل به شل و یا عدسی
بازرسی چشمی جوش
نظارت بر انجام آزمون UT جوشكاری نازل به شل و یا عدسی
مونتاژ و جوشكاری Reinforcing Pad
نظارت بر انجام تست نشتی هوا با استفاده از آب و صابون جهت ورق تقویتی
كنترل بر مونتاژ و جوشكاری عدسی دوم به شل/ بازرسی چشمی جوش/ RT عدسی دوم به شل
كنترل چشمی و ابعادی ساخت Leg/Saddle/Skirt
بازرسی چشمی جوش Leg/Saddle/Skirt به مخزن
نظارت بر انجام آزمونهای PT یا MT جوش Skirt به عدسی/ Saddle یا Leg به مخزن
نظارت بر انجام آزمونهای PT یا MT جهت قسمتهای داخلی و خارجی
تست PMI و یا Ferrite Content Test
بازرسی نهایی ابعادی و چشمی مخزن
نظارت بر تنش گیری (عملیات حرارتی پس از جوشكاری) و كنترل چارت PWHT
نظارت بر انجام آزمون سختی سنجی و Production Test
نظارت بر تمیز بودن و تمیزكاری سطوح داخلی مخزن
نظارت بر انجام تست فشارHydrotest
بازرسی نهایی ابعادی و چشمی بعد از فشار
نظارت بر سندبلاست و رنگ مخزن
نظارت بر ساخت و نصب لوحه شناسایی


بسته بندی و ارسال
بازنگری و كنترل مدارك نهایی سازنده
بازرسی بسته بندی و علامت گذاری های روی مخزن
صدور گواهینامه ترخیص مخزن
نظارت بر بارگیری مخزن
صدور گواهینامه ارسال مخزن