اموزش بازرسی فنی و ایمنی لیفتراک

-آشنایی با نحوه بازدید و معیارهای پذیرش قطعات بحرانی لیفتراک : سیلندر هیدرولیک ترمز شاخک ها و …. –

معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص بهره برداری ایمن لیفتراک

-نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها

-بازدید General و Electrical

-اصول اپراتوری و رانندگی ایمن لیفتراک ها

-اصول راهبری نت لیفتراک ها