سرفصل های دوره :

– اشنایی با جدول بار و مفاهیم توان باربرداری در ارتفاع مختلف

– عوامل واژگونی لیفتراک ها و نحوه جلوگیری ا ز انها

– راه کار های مقابله در زمان واژگونی لیفتراک

– معیارهای استفاده صحیح و جلوگیری از خرابی شاخک ها توسط اپراتورها

– خرابی های مطرح در لیفتراک های گازی، گازوئیلی، برقی و دوگانه

– موارد خطر افرین در محاسبه مرکز ثقل بارها و انواع مهار نمودن بارها بر روی لیفتراک

– اشنایی با انواع عمومی شاخک های مختلف در حمل بار

– خطاهای رایج در تغییرات ایجاده شده در روی شاخک

– آشنایی با نحوه بازدید ایمنی قطعات بحرانی لیفتراک (سیلندر، هیدرولیک، ترمز، شاخک ها و…)

-معرفی استانداردهای بین المللی در خصوص اپراتوری ایمن لیفتراک

-نحوه تست و آزمون استاتیک و دینامیک باربرداری لیفتراک ها

-بازدید General و Electrical